දුටු නොදුටු ඡායාරූප වල පසුබිම් කතාව

2021 ලෝක ඡායාරූප දිනයට සමගාමිව online තාක්ෂණය ඔස්සේ Canon Metropolitan මගින් සංවිධානය කරනු ලබන “දුටු නොදුටු ඡායාරූප වල පසුබිම් කතාව” වෙත ප්රවේශයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වන්න 👇👇👇👇

https://bit.ly/world-photography-day-2021

සම්පත් දායකත්වය : හර්ෂ මධුරංග ජයසේකර (Hon. FNPAS, AWPPI, EAWPA, AFIAP, FNPAS, FNAPSL, LISLP)